„Kompleksowy program usług społecznych i zdrowotnych dla niesamodzielnych osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób w kryzysie zdrowia w powiecie obornickim” nr FEWP.06.13-IZ.00-0049/23 w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

Miło nam poinformować, że SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „UCIEC DYSFORII” realizuje projekt „Kompleksowy program usług społecznych i zdrowotnych dla niesamodzielnych osób starszych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób w kryzysie zdrowia w powiecie obornickim” nr FEWP.06.13-IZ.00-0049/23 w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA WIELKOPOLSKI 2021-2027.

Realizowana interwencja ma na celu zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych na terenie powiatu obornickiego, dzięki utworzeniu i doposażeniu 10 miejsc w Dziennym Domu Pomocy, utworzeniu i doposażeniu 5 miejsc w mieszkaniach wspomaganych, zaangażowaniu 7 specjalistów w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Projekt skierowany jest do 300 osób (139 kobiet; 161 mężczyzn) niesamodzielnych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, które uczą się, pracują, mieszkają na terenie powiatu obornickiego.

Cel projektu zostanie osiągnięty w okresie od 01.12.2023r. do 31.12.2026 r.

W ramach interwencji zapanowano:

  1. utworzenie, dostosowanie, doposażenie i bieżące funkcjonowanie 10 miejsc świadczenia usług w ramach Dziennego Domu Pomocy, z którego w trakcie realizacji projektu skorzysta 80 osób

W ramach prowadzonej działalności DDP oferuje swoim podopiecznym w szczególności:

a) zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;

b) usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;

c) minimum dwa, a maksimum cztery posiłki dziennie w siedzibie DDP4 ,

d) umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i/lub wspierających ruchowo, w zależności od preferencji uczestników,

e) pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;

f) poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego np. udzielania pomocy w kontaktach z placówkami służby zdrowia i urzędami.

  • utworzenie, dostosowanie, doposażenie i bieżące funkcjonowanie 1 miejsca w gminnym mieszkaniu wspomaganym, z którego skorzystają 4 osoby;

W ramach minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym zapewnia się usługi obejmujące pomoc:

1) osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku lub przewlekle chorym w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu dotyczących:

a) przemieszczania się,

b) utrzymania higieny osobistej,

c) ubierania się,

d) prania i sprzątania,

e) zakupów i przygotowywania posiłków,

f) załatwiania spraw osobistych i urzędowych;

2) osobom korzystającym ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu dotyczących:

a) zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych,

b) efektywnego zarządzania czasem,

c) prowadzenia gospodarstwa domowego, w realizacji kontaktów społecznych przez umożliwienie osobom korzystającym ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym:

– utrzymywania więzi rodzinnych,

– uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,

– rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i rozwijania autonomii decyzyjnej.

  • zatrudnienie 7 specjalistów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 120 osób;

Usługi opiekuńcze świadczone w projekcie obejmują usługi:

– pielęgnacyjne

– higieniczno-sanitarne

– aktywizujące (wspomaganie samodzielności)

– integracyjne (kontakt z lokalną społ.)

– usprawniające

  • utworzenie, dostosowanie, doposażenie i bieżące funkcjonowanie 4 miejsc w mieszkaniu wspomaganym o funkcji wytchnieniowej dla 96 osób.

Mieszkanie dedykowane jest osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie wspomagane przeznaczone jest dla osoby niepełnosprawnej w szczególności niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi lub osoby w podeszłym wieku bądź przewlekle chorej.

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2026 r.

Całkowita wartość projektu: 9 145 461,56

Kwota dofinansowania: 8 688 188,48

Kwota dofinansowania UE: 6 401 823,09

Zapraszamy do udziału!

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 518 795 665

DOKUMENTY DO POBRANIA:

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie